Privaatsuspoliitika | MEIEPUHASTAME.EE

Olles üks suurematest paberi- ja puidutööstuse ettevõtete gruppidest Balti riikides, teadvustab AB „Grigeo“ ettevõtete grupp isikuandmete kaitse tähtsust ja austab iga isiku õigust oma isikuandmete kaitsele.

Selles Privaatsuspoliitikas (edaspidi tekstis – Privaatsuspoliitika) kirjeldame teavet selle kohta, kuidas AB „Grigeo“, juriidilise isiku kood 110012450, asukoha aadress: Vilniaus t. 10, Grigiškės, Vilniuse linnavalitsus, Leedu (edaspidi tekstis – Ettevõte) töötleb Teie isikuandmeid, mida Te võite meile edastada internetilehel www.meiepuhastame.ee (edaspidi tekstis – interneti koduleht), meie sotsiaalmeedia kontodel, võttes meiega ühendust e-kirjaga või telefoni teel või tulles Ettevõtte büroosse.

Milliseid Teie isikuandmeid me kogume?

Kui Te külastate Ettevõtte bürood, interneti kodulehte, sotsiaalmeedia kontosid, võtate meiega ühendust e-posti või telefoni teel, siis võime koguda järgmist teavet:

 • teavet, mida kogume küpsiste abil (detailsemalt vaata seda „Milliseid küpsiseid kasutatakse sellel interneti kodulehel?“);
 • teavet, mille Te edastate, saates meile päringuid, taotlusi või kaebuseid (eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, Teie päringu tekst). Neid andmeid säilitame 2 (kaks) aastat Teie päringu saamise päevast;
 • teavet, mille Te edastate, soovides osa võtta meie korraldatavatest konkurssidest, kampaaniatest ja (või) loteriidest (eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber ning muud andmed, mida me palume esitada kooskõlas konkursi või kampaania eeskirjadega). Neid andmeid säilitame konkreetse konkursi, kampaania ja (või) loterii eeskirjades sätestatud perioodi jooksul Teie nõusoleku alusel, mida Te väljendate meile seoses oma isikuandmete edastamisega, soovides osa võtta konkursist, kampaaniast või loteriist;
 • andmeid, mis Te edastate ise omal vabal tahtel ja aktiivsete toimingutega (eesnimi, perekonnanimi, kommentaar, päring jms) meie sotsiaalmeedia kontodel (näiteks Facebookis). Neid andmeid säilitame 2 (kaks) aastat Teie päringu saamise päevast;
 • Teie videokujutise andmeid, kui Te satute meie videovalve vaatevälja, külastades Ettevõtte bürood. Me töötleme oma töötajate ning teiste videovalve vaatevälja sattunud isikute videokujutiste andmeid meie õigustatud huvide alusel, et oleks tagatud nende isikute ning vara turvalisus. Neid andmeid säilitame 14 (neliteist) kalendripäeva;
 • Igasuguseid muid Teie isikuandmeid, mida Te võite edastada meile igal ajal, kasutades meie interneti kodulehte või meiega suheldes. Neid andmeid säilitame 2 (kaks) aastat Teie päringu saamise päevast.

Milliseid küpsiseid kasutatakse sellel interneti kodulehel?

Küpsised on teave, mida internetiserver saadab veebibrauserisse ja mida säilitatakse brauseris. Seda teavet saadetakse internetiserverisse iga kord, kui brauser palub avada serverist mingi lehekülje. See lubab internetiserveril internetibrauserit kindlaks teha ja jälgida.

Rohkem teavet interneti kodulehel kasutatavate küpsiste kohta leiate siit:

Küpsise nimetus Küpsise otstarve Loomise hetk Kehtivusaeg Kasutatavad andmed
_ga Kasutatakse interneti kodulehe külastamise kohta statistilise teabe kogumiseks. Interneti kodulehele sisenemisel 2 aastat Unikaalne ID
_gat Kasutatakse doubleclick.net pöördumiste arvu piiramiseks. Interneti kodulehele sisenemisel 1 minut 1
_gid Kasutatakse statistilise teabe kogumiseks Interneti kodulehele sisenemisel 24 tundi Unikaalne ID

Kellele võime Teie isikuandmeid avaldada?

Me võime avaldada Teie isikuandmeid kõikidele AB „Grigeo“ ettevõtete gruppi kuuluvatele ettevõtetele.

Samuti võime Teie isikuandmed avaldada isikuandmete töötlejatele, kes osutavad meile teenuseid või teostavad töid (infotehnoloogiate, tarkvara hoolduse ja haldamise teenuste, turvateenuste, dokumentide arhiveerimise teenuste pakkujatele ja teistele) ja töötlevad Teie andmeid Ettevõtte kui vastutava töötleja nimel. Andmete volitatud töötlejatel on õigus töödelda isikuandmeid ainult meie ülesandel ja ainult selles mahus, nagu see on vajalik. Kasutades volitatud töötlejate abi, võtame kasutusele kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et meie volitatud töötlejad oleks rakendanud kõik nõuetekohased korralduslikud ja tehnilised isikuandmete kaitset tagavad meetmed ning hoiaks isikuandmete saladust.

Teavitame, et teie isikuandmeid ei edastata kolmandale riigile ja (või) rahvusvahelisele organisatsioonile.

Kuidas kasutatakse Teie isikuandmeid, mis Te edastate meile sotsiaalmeedia vahendite kaudu?

Kogu teavet, mille Te annate meile sotsiaalmeedia vahendite kaudu (kaasa arvatud teadaanded ja väljade „Like“ ja „Follow“ kasutamine ning muu kommunikatsioon), kontrollib sotsiaalvõrgu haldaja.

Praegu on meil sotsiaalmeedia võrgustikes järgmised kontod:

Soovitame Teil läbi lugeda kolmandate poolte privaatsuse teadaanded ja suhelda nende teenuste pakkujatega otse, kui Teil tekib küsimusi selle kohta, kuidas nad kasutavad Teie isikuandmeid.

Kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse?

Teie isikuandmeid töödeldakse Leedu Vabariigi isikuandmete õigusliku kaitse seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud nõuete järgi.

Teie isikuandmeid töötleme, tuginedes isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides sätestatud seaduslikele alustele – Teie nõusolekul ning juhul, kui isikuandmeid tuleb töödelda Ettevõtte õigustatud huvides (videovalve).

Teie isikuandmete töötlemisel rakendame organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise ja avalikustamise eest, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Kui kaua me Teie andmeid säilitame?

Teie isikuandmeid säilitame selles Privaatsuspoliitikas sätestatud tähtaegade jooksul. Kui isikuandmete säilitamise tähtaeg on möödunud, siis andmed kustutatakse või hävitatakse.

Neil juhtudel, kui Teie isikuandmed on vastavate dokumentide (lepingute, käskkirjade, taotluste jms) tekstides, siis arhiveerime ja säilitame need, juhindudes Leedu peaarhivaari käskkirjaga kinnitatud Dokumentide säilitamise tähtaegade üldnõuetes sätestatud tähtaegadest.

Lubame, et kõigil juhtudel säilitame Teie isikuandmeid mitte kauem, kui seda nõuavad andmetöötlemise eesmärgid või on ette nähtud õigusaktidega, kui neis on andmete säilitamiseks sätestatud pikem periood.

Millised on Teie õigused?

Teil on õigus:

 • esitada meile kirjalik avaldus ja paluda esitada Teile teavet selle kohta, kas Teie isikuga seotud andmeid töödeldakse ning kui neid andmeid töödeldakse, siis on Teil õigus tutvuda oma isikuandmetega ja järgmise teabega: andmete töötlemise eesmärgid; vastavate isikuandmete kategooriad; andmete saajad või andmete saajate kategooriad, kellele saadeti varem või saadetakse tulevikus Teie isikuandmed; võimalusel isikuandmete säilitamise arvatav periood või, kui ei ole võimalik, siis kriteeriumid, mida rakendatakse selle perioodi määramiseks;
 • nõuda Teie isikuga seotud ebatäpsete andmete parandamist või mittetäielike andmete täiendamist;
 • nõuda, et me kustutaks Teie isikuandmed. Kõigele vaatamata ei ole see õigus absoluutne ja seda võib arvestada, kui eksisteerib vähemalt üks järgmistest põhjustest: isikuandmed ei ole enam vajalikud, et oleks saavutatud eesmärgid, milleks need koguti või muul viisil töödeldi; Te otsustasite tühistada oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku, kui Teie isikuandmeid töödeldakse eranditult nõusoleku alusel ja puudub igasugune muu alus Teie isikuandmete töötlemiseks; Teie isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult; Teie isikuandmed tuleb kustutada, kui meile on määratud kohustus seda teha;
 • nõuda, et piirataks Teie isikuandmete töötlemist, kui rakendatakse üht järgmistest juhtudest: Te vaidlustate andmete täpsuse selleks perioodiks, mille jooksul me saame Teie isikuandmete täpsust kontrollida; Teie isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja Te ei ole nõus, et Teie andmed kustutataks ja selle asemel palute piirata nende kasutamist; me ei vaja edaspidi Teie isikuandmeid andmete töötlemise eesmärgil, kuid neid vajate Teie, et saaksite esitada, täita või kaitsta oma õiguslikke nõudeid. Kui Teie isikuandmete töötlemine on piiratud, siis Teie selliseid andmeid võime me töödelda, välja arvatud nende säilitamine, ainult pärast Teie nõusoleku saamist või soovides esitada, täita või kaitsta oma õiguslikke nõudeid ja (või) kaitsta Teie või mõne teise isiku õigusi või avalike huvide põhjustel;
 • paluda, et me saadaks töödeldavad Teie isikuandmed teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik;
 • esitada meile kaebus, kui Te arvate, et Teie kui isikuandmete subjekti huve on rikutud ja (või) võidakse rikkuda.

Kuidas Te saate oma õiguseid ellu rakendada?
Oma õiguste rakendamiseks saatke avaldused, kaebused või nõuded meile kirjalikult:

 • e-postiga: info@grigeo.lt
 • postiga aadressile Vilniaus g. 10, Grigiškės, 27101 Vilniuse linnavalitsus, Leedu
 • külastades AB „Grigeo“ bürood aadressil Vilniaus g. 10, Grigiškės, 27101 Vilniuse linnavalitsus, Leedu

Saadud avaldustele, kaebustele või nõuetele vastame kirjalikult õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegade jooksul ning püüame edastada Teile teabe võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul Teie avalduse laekumise päevast.

Kui avalduse, kaebuse või nõude laekumise puhul tekib meil kahtlus pöördunud isiku isikusamasuses, siis on meil õigus paluda meie poole pöördunud isikult tema isikut kinnitavat dokumenti.

Kui me ei suuda anda Teile vajalikku teavet ja (või) Teil on pretensioone selle suhtes, kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse, siis on Teil õigus pöörduda Riikliku andmekaitse inspektsiooni poole ja esitada kaebus.

Kuidas me teavitame Teid Privaatsuspoliitika muutmisest?

Meil on õigus suvalisel ajal uuendada või muuta seda Privaatsuspoliitikat. Taoline uuendatud või muudetud Privaatsuspoliitika jõustub selle avaldamisest meie interneti kodulehel. Te peaksite vahetevahel kontrollima ja veenduma, kas Teid rahuldab Privaatsuspoliitika aktuaalne versioon.

Kui oleme Privaatsuspoliitikat uuendanud, siis teavitame Teid meie arvates tähtsaimatest muudatustest, avaldades selle teabe kodulehel internetis. Te saate vaadata allpool trükitud kuupäeva „Uuendamise kuupäev“ ja näha, millal on Privaatsuspoliitikat viimast korda uuendatud.

Kuidas saab meiega ühendust võtta?

Kui Teil on Privaatsuspoliitika tingimustega seotud küsimusi, siis palun võtke meiega ühendust allpool esitatud aadressil või helistage nimetatud telefonil või saatke oma päring e-postiga või registreeritud kirjaga:

AB „Grigeo“
Juriidilise isiku kood 110012450
Asukoha aadress: Vilniaus t. 10, Grigiškės, 27101 Vilniuse linnavalitsus, Leedu
Tel. +370 5 243 5801
E-post: info@grigeo.lt

Selle Privaatsuspoliitika suhtes rakendatakse Leedu Vabariigi õigust. Kõiki selle privaatsuspoliitikaga seotud vaidlusi lahendatakse läbirääkimiste käigus, kui kokkulepet ei saavutata, siis Leedu Vabariigi kohtutes Vilniuses.

Privaatsuspoliitika viimane uuendus on tehtud 24. mail 2018

See veebisait kasutab küpsiseid. Küpsiseid kasutatakse teabe külastamiseks saidi külastuste kohta, veebisaidi toimivuse parandamiseks ning kasutajatele asjakohase sisu ja reklaamide pakkumiseks. Lisateavet leiate meie küpsiste kasutustingimustest. Loe rohkem.
See veebisait kasutab küpsiseid. Küpsiseid kasutatakse teabe külastamiseks saidi külastuste kohta, veebisaidi toimivuse parandamiseks ning kasutajatele asjakohase sisu ja reklaamide pakkumiseks. Lisateavet leiate meie küpsiste kasutustingimustest. Loe rohkem.